NÁKUPNÍ ŘÁD (Obchodní podmínky)

 1.   Všeobecná ustanovení
 2.   Předmět smlouvy
 3.   Místo plnění
 4.   Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5.   Cena a placení
 6.   Dodací lhůta
 7.   Dopravní podmínky, poštovné
 8.   Záruka, servis
 9.   Ochrana osobních údajů
 10.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 11.  Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení 
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky Zboží vyhlášené prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito řádně před uzavřením smlouvy seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Eltasat Group s.r.o., Nádražní 1797, Tišnov 66601, IČ: 29314321, DIČ: CZ 29314321) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě (Stálý zákazník), je kupní smlouva uzavřena okamžikem odeslání elektronické objednávky zákazníka doručené prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě (Objednávka).

c) Pojmy uvedené velkým písmem mají pro účely těchto obchodních podmínek význam odpovídající jejich slovnému popisu před závorkou ve které je pojem uveden.

 

2. Předmět smlouvy
a) Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Objednávce (Zboží). Specifikace Zboží (váha, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje), jak je uvedena na www.eltasat.cz (Webové stránky), v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách je nezávazným údajem převzatým od výrobce.  

b) Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat Zboží: 
• nové v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží 
• vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR 
• vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních i pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. 
• Výjimečně ve výprodeji se slevou krátkodobě používané zboží, zboží s poškozeným obalem, rozbalené, nekompletní, zboží použité pro prezentaci (Zlevněné zboží)
 

 

3. Místo plnění
Místem plnění je místo podnikání, prodejna nebo sklad prodávajícího.

 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je kupní smlouvou. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje e-mailové potvrzení objednávky (Autorizace) objednávky prodávajícím, nebo jím pověřenou osobou. Od tohoto okamžiku je Objednávka - kupní smlouva považována oboustranně za závaznou. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a s nimi souhlasí. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Kupující při objednávání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

b) Změny Objednávky ze strany kupujícího jsou možné. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o Autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku, pokud jsou objednací údaje neúplné, čí vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat a zaplatit Zboží. O tomto zrušení zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.

d) Stálí zákazníci požívají výhod sjednaných při podepisování písemné kupní smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření kupní smlouvy Stálým zákazníkům na Webové stránce prodávajícího.

e) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku - Kupující souhlasí, že veškeré náklady při uzavírání kupní smlouvy na dálku (internet, telefon, atd.) si hradí sám.

 

5. Cena a placení 
Firma Eltasat Group s.r.o. je plátcem DPH.

Ceny uvedené na Webových stránkách jsou nabídkové ceny, které  jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží. 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

6. Dodací lhůta
a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že Zboží je na skladě prodávajícího, zavazuje se prodávající Zboží vyexpedovat, předat dopravci nebo připravit k osobnímu odběru do 5 pracovních dnů, tímto okamžikem se považuje zboží za dodané (Dodání Zboží). Lhůta pro Dodání Zboží bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že Zboží není na skladě prodávajícího nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

b) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní Dodat Zboží, kupující má právo částečně nebo zcela od kupní smlouvy ustoupit bez jakýchkoliv dalších omezení nebo sankcí prodávající je povinen vrátit bez zbytečného odkladu kupujícím uhrazenou kupní cenu na účet kupujícího.

c) Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním Zboží prodávajícím.

d) V případě vadné dodávky Zboží vinou přepravní služby nebo pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby nebo pošty.

e) Potvrzením převzetí Zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží.

f) Prodávající, pokud se nejedná o osobní odběr, nebo přepravní služba nejsou povinni kupujícímu Zboží předvést nebo instalovat.

 

7. Dopravní podmínky, poštovné
Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny Zboží na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti prodávajícímu při osobním odběru, nebo přepravní společnosti (Česká pošta, DPD, DHL, PPL, TOPTRANS, atd.). V případě nedodržení splatnosti kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené kupní ceny ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplatil-li zákazník kupní cenu Zboží před zrušením aktualizaceAutorizace, je Prodávající povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu od okamžiku připsání na účet Prodávajícího na účet zákazníka.


Faktura vystavená na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Balík Do ruky - Česká pošta 115.00 Kč

Zásilka je odeslána jako Obchodní balík prostřednictvím České pošty. Doručení zboží do 24 hodin od expedice zboží. V případě nezastižení adresáta, bude zásilka uložena na pobočce České pošty dle odpovídajícího PSČ.

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
oddo
4 10 58.00 Kč
10.001 14 149.00 Kč
14.001 20 199.00 Kč
20.001 30 299.00 Kč
30.001 40 399.00 Kč
40.001 50 499.00 Kč
50.001 60 599.00 Kč
60.001 70 695.00 Kč


Toptrans - přeprava po ČR 235.00 Kč

Zásilka je v denních intervalech dopravována na uvedenou adresu, zákazník je vždy upozorněn telefonátem řidiče vozu. V případě, že není možnost zakazníku zásilku delší dobu předat, je zásilka zaslána zpět.

 

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
oddo
5 10 89.00 Kč
10.001 15 275.00 Kč
15.001 20 325.00 Kč
20.001 25 365.00 Kč
25.001 35 395.00 Kč
35.001 45 495.00 Kč
45.001 60 695.00 Kč
60.001 80 895.00 Kč
80.001 100 1 270.00 Kč


Obyčejná zásilka - doručení do 7 dnů 99.00 Kč

V případě nezastižení adresáta, bude zásilka uložena na pobočce České pošty dle odpovídajícího PSČ.

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
oddo
2.001 5 5.00 Kč
5.001 10 15.00 Kč
10.001 15 25.00 Kč
15.001 17 40.00 Kč


Doručení na Slovensko 349.00 Kč

Zásilka je odeslána jako Obchodní balík prostřednictvím České pošty. Doručení zboží do 3 dní od expedice zboží. V případě nezastižení adresáta, bude zásilka automaticky uložena na pobočce pošty dle odpovídajícího PSČ.


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou v ČR 59.00 Kč

Dobírka je klasický a stále ještě nejrozšířenější způsob dodání zboží. Za Vaši objednávku zaplatíte hotově až při převzetí objednaného zboží.

Převodem z účtu 0.00 Kč

Po provedení objednávky vyčkejte na potvrzení a výzvu k provedení platby. Po dokončení nákupu  se zobrazí zálohová faktura se všemi náležitostmi pro bankovní převod. 

Dobírkou na Slovensko 80.00 Kč

Dobírka je klasický a stále ještě nejrozšířenější způsob dodání zboží. Za Vaši objednávku zaplatíte hotově až při převzetí objednaného zboží.

8. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání Zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji Zboží kupujícím, je-li prodej Zboží předmětem podnikání kupujícího. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, není-li na zboží uvedeno jinak. Na použité zboží se vztahuje záruka v délce trvání 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady Zlevněného zboží, jež byly důvodem poskytnutí slevy a jsou uvedeny při specifikaci Zboží. V případě použitého Zlevněného zboží se záruka nevztahuje na opotřebení odpovídající délce používání Zlevněného zboží uvedeného u specifikace Zboží.

 

Zjistí-li kupující při převzetí Zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží úplným vyplněním formuláře Prodávajícího (Reklamační list). Reklamační řízení je blíže specifikováno v Reklamačním řádu.

Formulář Reklamačního listu naleznete na //www.eltasat.cz/scripts/reklamace.php nebo v provozovně Prodávajícího. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne obdržení Reklamačního listu.

 

 9. Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dokumentu Ochrana osobních údajů.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Stálý zákazník má právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně Obchodních podmínek. Odešle-li Stálý zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním Objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny Zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Je-li zákazníkem fyzická osoba, jež zboží prokazatelně nekupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti  má lhůtu pro odstoupení od smlouvy 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí být nejlépe písemné odstoupení od smlouvy doručeno Prodávajícímu. Toto právo se vztahuje na přístupové karty, CA moduly s předplatným programů, audio a video nahrávky, počítačové programy pouze v případě, že zákazník může vrátit převzaté zboží nepoužité v neporušeném obalu. Odstoupí-li zákazník oprávněně od kupní smlouvy je povinen doručit zboží Prodávajícímu na své náklady do 5 dnů zboží nejlépe s originálním obalem se vším dodaným příslušenstvím spolu s kopií dokladu o zaplacení zboží, originálem záručního listu. Možnost odstoupení od smlouvy nelze považovat za možnost bezplatného zapůjčení Zboží. V případě, že spotřebitel nevrátí Prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal, musí spotřebitel poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě vrácení poškozeného Zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli náhradu prokazatelné škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Na vrácenou kupní cenu může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. 

Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od jeho převzetí. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád.

Formulář pro reklamaci a vrácení zboží najdete zde - //www.eltasat.cz/scripts/reklamace.php

Po obdržení vašeho zboží zpět jej přezkoumáme, zkontrolujeme obsah balení a zda nebylo opotřebeno a do 14-ti dnů od obdržení vašeho zboží vám poukážeme peníze zpět na účet, který jste uvedli, popř. složenkou (cena je ponížena o cenu poštovní služby).

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Platné od 25.05.2018

Provozovatel
 • Eltasat Group s.r.o.
  Nádražní 1797
  666 01 Tišnov
  IČO: 29314321
  DIČ: CZ 29314321